Privacy Statement​

Met dit privacy statement informeren wij u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en op welke wijze wij deze gebruiken en verwerken. Allcare24 vindt de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang. Daarom beperkt Allcare24 zich tot enkel die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de in dit privacy statement beschreven doelen en worden betreffende gegevens niet langer bewaard dan omschreven in dit document.

Wat zijn persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen verbonden worden aan een individu, of waarmee een individu kan worden geïdentificeerd. Of bepaalde informatie als een persoonsgegeven moet worden gekwalificeerd hangt mede af van het feit of Allcare24, hierna te noemen “wij”) beschikken over wettige middelen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat deze mogen worden inzet ter identificatie van een betrokkene.

Persoonsgegevens die wij verwerken.

1 Aan ons verstrekte gegevens

Wij verwerken persoonsgegevens welke u zelf aan ons heeft verstrekt bij gebruikmaking van onze diensten, het invullen van een contactformulier op de website en/of het aangaan van een overeenkomst met ons. Het betreft hier de volgende persoonsgegevens:

 1. uw naam en adres
 2. uw contactgegevens (telefoonnummers, email-, Facebookmessenger-, Skype- of Whatsapp adres);
 3. uw geslacht
 4. uw geboortedatum
 5. uw BSN nummer
 6. uw zorgvraag

Daarnaast verwerken wij in het kader van de uitvoering van zorg in huis, een overeenkomst met u of het verlenen van een dienst aan u, de volgende gegevens:

 1. polisnummer ziektekostenverzekering
 2. financiële gegevens (bankrekeninginformatie, offertes, facturen)
 3. SVB klantnummer
 4. aanvullende informatie t.b.v. het bieden van zorg in huis (bijv. CIZ indicatie)
 5. Recent behandel/verpleegplan van huidige zorgaanbieder
 6. Gegevens die wij verbinden aan bepaalde patronen, zoals een status in het profiel dat wij over u opstellen aan de hand van uw zorgbehoefte
 7. Evaluatie en klanttevredenheidsgegevens
2 Gegevens met betrekking tot gebruik van onze diensten

Wanneer u gebruik maakt van diensten van Allcare24 of anderszins contact hebt met ons, verwerken wij in het kader van onze dienstverlening de volgende gegevens:

 1. gegevens die betrekking hebben op uw apparatuur, zoals een MAC-adres, IP-adres of ander nummer
 2. communicatievoorkeuren en instellingen

Waarvoor Allcare24 uw gegevens nodig heeft

Wij verwerken uw persoonsgegevens om, wanneer u daarom verzoekt, contact met u op te kunnen nemen en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans bestaande uit de levering van zorg.

Grondslagen en gerechtvaardigde belangen

Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de General Data Protection Regulation (GDPR), in Nederland geheten “Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming”, verkort AVG:

 1. De betrokkene heeft toestemming gegeven
 2. Noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst met u
 3. Noodzakelijkheid te voldoen aan een wettelijke verplichting
 4. Noodzakelijkheid voor de vervulling van een taak van algemeen belang
 5. Noodzakelijkheid voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Allcare24 of een derde

Onder gerechtvaardigde belangen wordt onder andere verstaan: marketing, reclame, beveiliging, (misdaad) preventie, bedrijfshuishouding, intern beheer, IT-beheer, juridische zaken, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten.

Delen met derden

Allcare24 deelt uw persoonsgegevens met derden in onder andere de volgende gevallen en met bijbehorende redenen:

 1. Met gelieerde dienstverleners, zoals zorgkantoren, SVB en PGB bemiddelaars, met als doel financiële diensten aan te bieden en het verkrijgen van vergoeding van zorg
 2. Met servicepartners met als doel een optimale service aan u te kunnen verlenen
 3. Bij bevoegdheid of wettelijke verplichting om persoonsgegevens aan derden te verstrekken
 4. Bij een vermoeden van strafbare feiten, misbruik of schending van de rechten van derden, aan handhavende autoriteiten, instanties die het algemeen belang dienen en aan derden, die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben
 5. Met het oog op gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, zoals het voeren van een centrale administratie of klantenservice en het analyseren van onze dienstverlening aan u
 6. Aan partijen die Allcare24 assisteren in haar dienstverlening en welke geen verwerker zijn
 7. Voor bedrijfseconomische doeleinden

Als persoonsgegevens naar een ontvanger in het buitenland worden verzonden, gebeurt dit doorgaans alleen naar een ontvanger in een land dat volgens de Europese Commissie een voor persoonsgegevens passend beschermingsniveau biedt.

Om onze diensten aan te kunnen bieden gebruiken wij ook diensten van derde partijen die fungeren als ‘verwerkers’ (bijvoorbeeld voor onze websites en automatiseringssystemen) Deze dienstverleners zullen persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de instructies en onder de controle van Allcare24.

Websitebezoek

Indien u onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail, Facebookmessenger, Skype of Whatsapp) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken met als doel advertentie-uitingen te personaliseren en/of u een betere, snellere en veiligere ervaring te bieden. Wanneer u geen cookies wenst kunt u deze weigeren.

Verder worden op onze websites algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, gegevens die uw browser meestuurt en het tijdstip van opvraging van gegevens. Allcare24 gebruikt deze informatie, zoals bezoek- en klikgedrag, om de werking van de websites te analyseren en te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Allcare24 maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websites gebruiken. Daarnaast gebruiken wij betreffende informatie om te analyseren hoe effectief Adwords-advertenties van Allcare24 bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze websites gebruikt worden, rapporten over de Websites aan Allcare24 te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Allcare24 heeft hier geen  invloed op.

Allcare24 heeft Google geen toestemming gegeven om via haar verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Voor meer informatie kunt u het privacy beleid van Google raadplegen. U treft daar tevens het privacy beleid van Google Analytics aan.

Hoelang bewaren wij uw gegevens

Allcare24 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de hiervoor beschreven doelen te realiseren. Wanneer er geen overeenkomst met u tot stand komt worden uw gegevens niet langer dan een jaar bewaard. Wanneer er een overeenkomst tot stand is gekomen zijn wij wettelijk verplicht uw persoonsgegevens gedurende 15 jaar te bewaren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt een dergelijk verzoek sturen naar allcare24@wp.pl 

Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging en bescherming van persoonsgegevens

Allcare24 neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij maken, om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen, voor onze websites gebruikt van betrouwbare SSL certificaten en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wanneer u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed zijn beveiligd, er aanwijzingen zijn dat misbruik van de door u aan ons verstrekte en verzamelde persoonsgegegevens heeft plaatsgevonden of u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via allcare24@wp.pl

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen m.b.t. dit privacy statement kunt u contact met ons opnemen middels onze webpagina Contact of door een van de onderstaande opties te klikken.

Telefoon/Whatsapp:
0048690620940

E-mail adres:
24allcare@gmail.com
allcare24@wp.pl

Wijzigingen

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. U wordt indien noodzakelijk, op de hoogte gebracht van een wijziging. Dit statement is voor het laatst herzien op 2 oktober 2018.